Privacy Policy

Privacyverklaring Daniëlle Stam

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe we op onze website www.daniellestam.nl omgaan met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst. Daniëlle Stam respecteert je privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die je met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.

Contactgegevens:
Eerste Exloërmond 56-K 9573 PC Eerste Exloërmond
https://daniellestam.nl

Daniëlle Stam is de Functionaris Gegevensbescherming van Daniëlle Stam. zij is te bereiken via danielle(at)daniellestam.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Daniëlle Stam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via danielle(at)daniellestam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Daniëlle Stam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om goederen en diensten bij u af te leveren

Om diensten aan u te kunnen leveren

Daniëlle Stam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Daniëlle Stam neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Daniëlle Stam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die voor het uitvoeren van onze diensten zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 7 jaar na afloop van uw opdracht bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.
Indien u zich uitschrijft voor het ontvangen van informatie via de mail, worden uw contactgegevens 12 maanden na uitschrijving verwijderd.
Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.


Delen van persoonsgegevens met derden

Daniëlle Stam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Daniëlle Stam gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Daniëlle Stam gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Social media cookies

Ingesloten content afkomstig van bijvoorbeeld YouTube, Facebook en Spotify en andere social media kanalen, bevat vaak cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Daniëlle Stam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar danielle(at)daniellestam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Daniëlle Stam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Daniëlle Stam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via danielle(at)daniellestam.nl


>