Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betaalde en gratis diensten en producten, live evenementen, live coaching, online trainingen en online coaching die door Daniëlle Stam worden georganiseerd en aangeboden via de site https://daniellestam.nl.

Gebruikers van de website en deelnemers van live evenementen, live coaching, online trainingen en online coaching gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Daniëlle Stam bedoeld.

Daniëlle Stam
1e Exloërmond 56-K
9573 PC 1e Exloërmond
Kamer van Koophandel nummer: 51283603
BTW nummer: 181338932B01
Contact via: danielle(at)daniellestam.nl


Artikel 2 Voorwaarden deelname online programma’s, trainingen, live en online coachingstrajecten

2.1 Alleen particulieren kunnen deelnemen aan de online programma’s, trainingen en de coachingstrajecten die ik aanbied.

2.2 In mijn online programma’s, trainingen en de coachingstrajecten deel ik mijn kennis, ervaring en tools over podiumkunsten en kindercoaching. Naast het volgen van de online programma’s, trainingen en de coachingstrajecten dien je voldoende tijd te reserveren voor de opdrachten en implementatie. Ik bied geen garantie dat het volgen van mijn online programma’s, trainingen en coachingstrajecten successen genereren. Wel zal ik mijn uiterste best doen om je de juiste handvatten te geven om mijn online programma’s, trainingen en coachingstrajecten met succes te volgen en af te ronden. Binnen de grenzen van mijn mogelijkheden, sta ik gedurende de looptijd van de online programma’s, trainingen en de coachingstrajecten voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat beschreven op de respectievelijke pagina’s die gaan over de desbetreffende online programma’s, trainingen en coachingstrajecten.

2.3 Afspraken voor live coaching kun je maximaal 24 uur van tevoren afzeggen en dan kun je een nieuwe afspraak inplannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de termijn van 1 jaar na aanschaf plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een afspraak in te halen. Als de afspraak later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt de coaching en kan deze niet ingehaald worden. Je bent dan 100% van het bedrag verschuldigd.

2.4 Individuele coaching d.m.v. ingestuurde video's, dient in alle gevallen binnen de termijn van 1 jaar na aanschaf plaats te vinden.
Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn geldig zolang ze vermeld worden op de website daniellestam.nl.

3.2 Ik word niet aan aanbiedingen gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan ben ik daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij dit door mij anders wordt aangegeven.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige aankopen.Artikel 4 Annulering aankoop en proefperiode online programma’s

4.1 Indien de startdatum van de online programma’s, trainingen, live evenementen en de coachingstrajecten nog niet verstreken is, kun je uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de aankoop van een online cursus, coachingstraject of evenement je deelname kosteloos annuleren. Na de startdatum is geen annulering meer mogelijk. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan daniellestam.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren.

4.2 Op geen van de online programma’s, trainingen en de coachingstrajecten is een geld terug garantie en/of proefperiode van toepassing. Na de startdatum is geen annulering meer mogelijk.

4.3 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan een online cursus, of evenement te annuleren en moet je het volledige bedrag betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.


Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 De prijzen van mijn online programma’s, trainingen en de coachingstrajecten en diensten staan op de website daniellestam.nl. Deze prijzen zijn altijd inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5.2 Betaling kan in een keer of in sommige gevallen in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, blijft ook na afronding van de online programma’s, trainingen en de coachingstrajecten de verplichting tot betaling bestaan.

5.3 Indien je achterloopt met betalingen, houd ik mij het recht voor om een coachingsafspraak af te zeggen, deelname te ontzeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken, maar de coaching moet wel binnen de duur van de online programma’s, trainingen en coachingstrajecten plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb om een les in te halen. Live lessen als onderdeel van online programma’s, trainingen en de coachingstrajecten kunnen als gevolg van wanbetaling niet worden ingehaald.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.

5.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

5.5 Ik ben te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.6 Ik kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna je het volledige factuurbedrag krijgt terugbetaald.


Artikel 6 Intellectueel eigendom/gebruik materialen.

6.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle ter beschikking gestelde artikelen, materialen, teksten, meditaties, offertes, podcasts, online trainingen, webinars, masterclasses, coachingstrajecten en werkboeken alsmede voorbereidend materiaal daarvan, behoren uitsluitend toe aan Daniëlle Stam, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 De door mij geleverde producten en diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 De inhoud van de website daniellestam.nl, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Daniëlle Stam en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig deel daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen aan derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door mij ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusief eigendom van Daniëlle Stam, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.Artikel 7 Materialen en licenties

7.1 Ik streef ernaar de materialen gedurende de afgesproken termijn voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres is voor eigen risico.


Artikel 8 Klachten

8.1 Mocht je ontevreden zijn over de online programma’s, trainingen, de coachingstrajecten, of de ondersteuning van mij, dan dien je dit zo spoedig mogelijk aan mij te laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

8.2 Klachten dien je binnen 14 dagen na het volgen van de online programma’s, trainingen en de coachingstrajecten aan mij te melden. Indien je de klacht later meldt, heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling bestaan.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming, dien je mij eerst schriftelijk in gebreke te stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

9.2 Ik doe er alles aan om live trainingen, live coaching en events voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een training of evenement is voor eigen risico van de deelnemer. Ik ben niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het evenement.

9.3. Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een online programma’s, trainingen en de coachingstrajecten is volledig de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Daniëlle Stam kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

9.4. Alle online programma’s, trainingen en coachingstrajecten zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je volledige potentieel te benutten. Ik geef geen garanties op de door jou beoogde resultaten.

9.5 Alle aangeboden producten en diensten, zijn door mij ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets op mijn website, in de online programma’s, trainingen en de coachingstrajecten of in welke van mijn content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik kan en wil je helpen door het delen van mijn kennis en ervaringen. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. 

9.6 Ik bied geen medische adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde online programma’s, trainingen, coachingstrajecten, producten, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik (Daniëlle Stam) aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop de deelnemer de gedoceerde methodes van Daniëlle Stam in de praktijk tot uitvoering brengt, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.


Artikel 10 Overmacht

10.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemers indien ik daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Ook heb ik het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik de verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal ik de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4 Voor zoveel ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De deelnemer is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10.5 In geval van overmacht zal ik mij naar redelijkheid inspannen om de deelnemer desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.


Artikel 11 Privacy

11.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kun je vinden in mijn Privacy Policy


Artikel 12 Overig
12.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

12.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

12.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

12.4. Door inschrijving geven de deelnemer en eventueel de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren.

Op deze Overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever/deelnemer van toepassing. Uitsluitend deze algemene voorwaarden / leveringsvoorwaarden van Daniëlle Stam beheersen de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever/deelnemer en Daniëlle Stam tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 13 Geschillen

13.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

13.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.


Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden

15.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.


Dank je wel voor het lezen van deze Algemene Voorwaarden.


>